Detta händer i KOF - info från styrelsen

Styrelsemötet 12 juni 2019
Styrelsemötet 4 april 2019
Styrelsemötet 14 februari 2019
Styrelsemötet 22 januari 2019
Styrelsemötet 30 oktober 2018
Styrelsemötet 19 september 2018
Styrelsemötet 19 juni 2018
Styrelsemötet 5 april 2018
Årsmötet 7 mars 2018
Styrelsemötet 6 februari 2018
Styrelsemötet 21 november 2017
Styrelsemötet 19 september 2017
Styrelsemötet 15 augusti 2017
Styrelsemötena 7 och 26 juni 2017
Styrelsemötet 9 maj 2017
Styrelsemötet 30 mars 2017
Årsmötet 8 mars 2017
Styrelsemötet 7 februari 2017
Fågelskyddsärenden 2016Axplock från styrelsemötet den 12 juni 2019

Karl-Erik Söderqvist och Lars Forsén redogör för ringmärkningen av havsörns- och pilgrimsfalksungar inom och i nära anslutning till KOF:s rapportområde. Resultatet är mycket gott, även för berguv. Karl-Erik meddelar att en fiskgjuse sorgligt nog har kolliderat och dödats vid ett vindkraftverk vid Lönhult..
Webbgruppen arbetar med en ny hemsida och siktar på uppstart senast i höst. Förhoppningsvis kommer det att lösa de problemen med svårigheter att öppna KOF:s hemsida som på senare tid.
Vassröjning/muddring i Rååns mynningsområde är aviserat. Vi har påtalat att arbetet ska göras efter häckningssäsongen.
Thomas Terne informerar att stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs kommun meddelat berörda boenden i Utvälinge att man i nuläget inte kommer att gå vidare med planerna på att bygga ett gömsle vid Sandön.
Med anledning av att känsliga häckfågellokaler besökts av skådare och fotografer som inte alltid visat vederbörlig hänsyn. Fågelskyddsgruppen kommer att gå ut med information på hemsidan och på Band om att respektera fågellivet.
KOF-dagen planeras att äga rum vid Sandön den 22 september.


Axplock från styrelsemötet den 4 april 2019

Till ny sekreterare utsågs Anna-Lena Harmsund och till ny medlemsansvarig utsågs Karl-Erik Söderqvist. Lars Forsén blir ny medlem i styrelsen som suppleant och kommer att bli ansvarig för fågelskyddsgruppen.
Två döda havsörnar har hittills i år hittats i anslutning till vindkraftverken vid Rögle-Västraby.
Olof Strand, Bjuv, slutar som kommunornitolog och KOFs första ordförande Lars Karlsson kommer att över efter Olof.
Lars Forsén informerar om läget på Sandön. Både länsstyrelsen och kommunen har kontakts angående ny skyltning. Det har satts ut minkfällor längs Vegeå, men någon återkoppling om fångst har inte kommit ännu. Lars jobbar även med att kunna påbörja grävning och eventuellt avgränsning ute på ön redan innan årets slut.
Styrelsen gick igenom KOF’s arbetsgrupper och kommer att se ut som följer:
- webbgruppen, medlemsbladet och programgruppen fortsätter som tidigare. Man har börjat jobba med en ny hemsida (uppstart senast i höst).
- styrelsen beslutar att lägga ner Obsplatsgruppen eftersom praktiskt arbete med befintliga obsplatser kan fortgå utan att det behövs en arbetsgrupp.
- gruppen för fågelskydd blir kvar, men här kommer även att ingå vindkraft och rovfåglar, samt ringmärkning. Styrelsen ger även uppdraget till gruppen att diskutera samt utse kontaktpersoner för hotade arter (berguv, pilgrimsfalk, örnar).
- det beslutas att varje sammankallande i varje arbetsgrupp ska se över syfte, arbetsfördelning, samt gå igenom vilka medlemmar som finns i dagsläget (och är aktiva), vilka som vill fortsätta, vilka som vill sluta och om man eventuellt behöver nya medlemmar och ska sedan informera till styrelsen. Anna-Lena kontaktar varje grupps sammankallande person.
Styrelsen önskar ha idéer och konkreta förslag på aktiviteter/åtgärder för fågelskydd från medlemmarna. Styrelsen kan hjälpa till med ekonomiska medel samt eventuellt att organisera någon aktivitet, men vi vill ha förslagen och engagemanget från medlemmarna.
Rapportering i Artportalen. Här vill vi ha hjälp från medlemsbladet att göra en artikel till hemsida (facebooksida) samt eventuellt även kommande medlemsblad om vikten av att vi rapporterar ALLT i Artportalen. Högaktuellt i nuläget är exempelvis Kronoskogen i Ängelholm.


Axplock från styrelsemötet den 14 februari 2019

SkOF och KOF har tillsammans yttrat sig till Länsstyrelsen i ärende om bildande av naturreservatet Kullaberg. I yttrandet har det bl.a. påpekats olämpligheten av att senarelägga beträdnadsförbudet med en månad i området för pilgrimsfalksreviret på bergets nordsida.
Webb-gruppen har ett önskemål om att byta leverantör av programvara för föreningens hemsida på webben. Programmet i åtanke lär ha flexiblare lösningar för layout etc. och support som inte kostar mer än den nuvarande lösningen.


Axplock från styrelsemötet den 22 januari 2019

Mats Peterz och Karl-Göran Nilsson deltog i ett så kallat Naturumråd 17 januari arrangerat av Naturum på Kullaberg. Naturum efterfrågar aktiviteter till sitt program och är intresserande om KOF och andra föreningar vill bidra med något.
Alla kända observationer och fynd av rovfåglar – levande såväl som döda – kring vindkraftverken vid Rögle och Västraby ska dokumenteras och publiceras mycket väl på KOFs hemsida. Utöver våra egna observationer eller fynd finns information i Artportalen inom Helsingborgs kommun, som i sin tur får rapporter från de inventeringar som görs av verksamhetsutövarna själva.
Ett möte med våra kommunornitologer i december med Mats och Thomas. Under mötet framkom bl.a. att KO är oklara över sin roll och sina åtaganden och efterfrågar bättre kommunikation med SkOF och KOF styrelsen.


Axplock från styrelsemötet den 30 oktober 2018

Det är fortsatt viktigt att rapportera rovfågelobservationer kring Rögle-/Västrabyverken på hemsidans formulär. Alla rapporter bidrar till värdefull information, t ex använder sig miljöförvaltningen Helsingborg av dem för lägeskoll och kommunikation med verksamhetsutövarna.
Föreningen har sponsrat en ny bänk i Utvälinge som utnyttjas av många fågelskådare flaggstången. Bänken har förankrats för att undvika stöld.
Stureholm: En tråkig incident då flera plasttunnor med fågelmat stulits vid fågeltornet nära våtmarken (fröna uthällda på marken).


Axplock från styrelsemötet den 19 september 2018

En medlem i KOF har kontaktat föreningen angående minkar i Arilds hamn. Daniel Åberg på Länsstyrelsen, låter meddela att man inte har några åtgärder för begränsande av minkens förekomst (t.ex. fällfångst eller jakt) i området planerade i nuläget. Minkbegränsning i vårt område är en fråga som KOF, skulle kunna drivas i samarbete med Naturskyddsföreningen?
Under perioden april till juli har döda rovfåglar hittats vid Rögle/Västraby-vindkraftverken: 2 röda glador, 2 ormvråkar och 1 pilgrimsfalk. En glada och en vråk har antagligen förolyckats innan säden/rapsen slogs.
Byggande av två vindkraftverk vid Fjärestad åter aktuellt, efter att projektet, för vilket tillstånd beviljades redan 2011, legat nere. KOF har inga invändningar mot verkens placering eller uppförande.
Ett femtiotal besökare, varav de flesta medlemmar, kom till årets KOF-dag i Utvälinge/Sandön. Trevlig gemenskap och riktigt bra höststräck med bo- och bergfinkar drog hela tiden mot sydväst och mot den blå himlen var rovfågelsträcket imponerande; ca 500 ormvråkar passerade, uppblandade med bivråkar, sparvhökar, bruna kärrhökar, fiskgjusar samt en blå kärrhökshane och en lärkfalk. Dagens artlista nådde 79 arter.
Avdelningen för strategisk planering vid Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad har haft ett möte med KOF vid Sandön/Utvälinge i fråga om att på lämplig plats anlägga ett gömsle och därmed öka tillgängligheten till naturreservatet. Medel finns att tillgå hos Naturvårdsverket för dessa ändamål.


Axplock från styrelsemötet den 19 juni 2018

På Sandön har det satts upp stolpar med rep emellan och upprepad skyltning om beträdnadsförbud. I området väster om bron och dess förlängning ut i havet är det tänkt att beträdnadsförbud gälla under hela året. Länsstyrelsen eller kommunen har meddelat att det finns tankar om att uppföra ett utsiktstorn/plattform vid Sandön. Ett möte med Helsingborgs kommun kommer att ske i slutet av augusti.
På KOFs initiativ och kostnad har parkeringen vid Stureholms våtmark försetts med färskt bärlager grus vilket kommer att göra parkeringen mycket bättre.
Den traditionella KOF-dagen 2018 kommer att gå av stapeln vid Sandön den 16 september. Aktiviteter som t.ex. fågelguidning, korvgrillning, tipsrunda och bord för information om insekter/fjärilar, samt anslagstavla för notering av dagens fågelobservationer. Håll utsikt efter ett mer detaljerat program här på KOFs hemsida!


Axplock från styrelsemötet den 5 april 2018

KOFs årsmöte avlöpte väl och det allmänna intrycket är att den för mötet nya lokalen på Hotell Erikslund fungerar väldigt bra för ändamålet.
Konstituering av den nyvalda styrelsen för verksamhetsåret 2018: Ordförande: Mats Peterz. Kassör/ledamot: Annelie Dahlqvist. Vice ordförande/ledamot: Thomas Terne. Sekreterare/ledamot: Tobias Christoffersson. Ledamöter: Anna-Lena Harmsund, Oskar Lindberg, Tommi Sandberg, Jan Skidell. Suppleanter: Håkan Johansson, Karl-Erik Söderqvist.
Häckningsflottar är nu på plats vid Klarningen. Besked väntar om buskröjning kan göras på privat mark. Sonderingar om det är möjligt att bygga ett gömsle inför nästa häckningssäsong. KOF skulle kunna delfinansiera och ta med erfarenheterna från Hasslarps dammar.
En ny plattform på det gamla mistlurfundamentet vid Kullens fyr är på plats och bänken för havsfågelobservationer har fått ett tak till skydd mot regn.
Skjutbanevallen vid Farhult har nu till hälften grävts bort och utjämnats. Träd har fällts och en del vass bränts bort.
Mycket skog har avverkats kring Vegeholm och död ved på flera ställen påträffats i FSC (Forest Stewardship Council) märkta virkestravar, vilket strider mot certifieringsbestämmelserna. Södra har kontaktats och medger att fel begåtts. Fågelskyddsgruppen får i uppgift att närmare följa kommande avverkningar för att se om/hur vi kan arbeta proaktivt för att skydda fågelliv och naturvärden, samt söka samarbete med Naturskyddsföreningen, vars krets i Ängelholm har en särskild skogsskyddsgrupp.


Välbesökt årsmöte den 7 mars på ErikslundOnsdagen den 7 mars höll KOF årsmöte för föreningens 48:e verksamhetsår 2017. Hela 64 medlemmar mötte upp på Hotell Erikslund utanför Ängelholm, vilket är dryga tiotalet fler än vid förra årets.

Avgående ordföranden Hans Nordius ledde årsmötet och gick efter inledande formaliteter igenom årets verksamhetsberättelse, som årsmötet godkände. Därefter presenterade vice ordförande Thomas Terne (i kassören Annelie Dahlqvists frånvaro) resultat- och balansräkning, varpå en av föreningens två revisorer Jonas Nykvist föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet godkände resultat- och balansräkning och medgav styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

Därpå val. Mats Peterz valdes till ny ordförande i KOF på två år, och de tre ordinarie styrelseledamöterna Tommi Sandberg, Thomas Terne och Oskar Lindberg valdes om på två år. Två styrelsesuppleanter valdes på ett år: Håkan Johansson (omval) och Karl-Erik Söderqvist (nyval). Till föreningens revisorer valdes på ett år Jonas Nykvist (omval) och Lars-Bertil Nilsson (nyval), och Anders Henriksson valdes om som revisorssuppleant. Thomas Svanberg och Ulrik Alm valdes båda om som ledamöter i valberedningen.

Årsmötet beslutade också om oförändrad medlemsavgift, och under övriga frågor informerade Hans Nordius kort om den kommande inventeringen av brandkronad kungsfågel, med hänvisning till mer information här på hemsidan. Och därmed var själva årsmötet slut – men inte årsmöteskvällen med KOF.

Hans Nordius avtackades för sina fem år som ordförande (varav 4 som vald, 1 som adjungerad) med blommor, gåva och en mycket varm applåd, och detsamma fick ej närvarande Klas Lindell för sina två år som styrelsesuppleant och dito Lisbeth Westerblad för mångårigt engagemang som revisor.

Efter en fikapaus med lotteri var det dags för bildvisning, eller snarare reseskildring. Tommi Sandberg berättade inte bara i bild utan även med ljudinspelningar och filmklipp om sin och Ulrik Alms resa till Zambia hösten 2016 – ett mycket såväl intressant som underhållande föredrag som på bästa sätt avrundade kvällen.

Axplock från styrelsemötet den 6 februari 2018

En ny dataskyddsförordning börjar gälla den 25 maj. Alla kommer därför att få godkänna att deras kontaktuppgifter registerförs så länge de är medlemmar.
En första positiv kontakt har tagits med Båstads kommun angående flytande boplattformar i Klarningen. En gångstig till ett tänkt gömsle söder om Klarningen, buskröjning runt tornet, samt vattennivåerna i våtmarken diskuterades också.
Tänkbara lokaler för orrspel kommer att inventeras i vår. Frivilliga har anmält sig.
Vid ett kommande informationsmöte om åtgärder för att gynna rapphöns i jordbrukslandskapet deltar KOF-representanter. Länsstyrelsen och Jägarförbundet är arrangörer, medan SkOF bidrar med en föredragshållare.
Äldre arkivmaterial som hittills förvarats på Naturum Kullaberg och hemma hos KOF-funktionärer planeras få säkrare placering genom Skånes Arkivförbund.
Stora skogsavverkningar med minimalt antal lämnade träd i Vegeholmsskogen aktualiserar frågan hur KOF bäst ska agerar i skogliga frågor. Skogen är certifierad enligt PEFC, med lägre krav än FSC, och avverkningen kan trots allt rymmas inom regelverket. Ett förslag väcktes att KOF ska inventera de ur fågel- och fjärilssynpunkt mest skyddsvärda men avverkningshotade områdena i Nordvästskåne och utifrån den kunskapen försöka påverka framtida avverkningar.


Nyheter efter mötet
Skjutvallen vid Farhult är nu sanerad och i princip jämnad med marken. Vi jobbar vidare med obsplatsfrågan i området. Förutom vassbränning vid Farhult planerar länsstyrelsen att inom kort även bränna bort ett par hundra kvadratmeter vass på Sandöns sydvästra del, där tärnor tidigare häckade. KOF samarbetar med länsstyrelsen.

Axplock från styrelsemötet den 21 november 2017

Thomas Terne från styrelsen, och flera kommunombud från KOF-området deltog i SkOF:s fågelskyddsmöte i Höör i november.
KOF arrangerar två långexkursioner 2018: till Tåkern 24-27 maj med tre övernattningar och till Nidingen i september med två övernattningar.
Gammalt KOF-materiel eftersöks, samt digitaliseras i görligaste mån. Säker långtidsförvaring av materiel som inte kan digitaliseras undersöks.
Helsingborg stad sätter upp nya informationsskyltar vid Hasslarps dammar i samarbete med KOF.
Länsstyrelsen planerar att vassbränna, stängsla och bygga utsiktsplattform vid Farhult före kommande häckningssäsong.
Vi undersöker möjligheten att bygga gömslen/plattformar söder om Klarningen, samt vid det nya dämmet vid Rögle sumpskog.
Till KOF-dagen vid Hasslarp kom färre medlemmar än till tidigare trivseldagar. Ringmärkningen var den populäraste aktiviteten. Medlemsmötet på Hotell Erikslund var däremot välbesökt och lyckat. Samma lokal har därför bokats för årsmötet 7 mars 2018.
Till våren planeras en lokal inventering av brandkronad kungsfågel. Vill du delta? Kontakta då Hans Nordius, hans.nordius(a)kof.nu


Axplock från styrelsemötet den 19 september 2017

Förnyad exkursion med övernattning på Hallands Väderö är på förslag, våren 2018. Som ny långresedestination finns planer på Nidingen, hösten 2018.
Regional decemberräkning av glador på övernattningsplatser sker i december, och diskuteras på medlemsmötet den 19 oktober.
Medlemmarna påminns om försiktighet med information om boplatser, med tanke på att boplundring åter avslöjats i Sverige.
En fråga om hur måsungar får avlivas av fastighetsägare har väckts. SOF jobbar med ny policy om fågelskydd, för att bättre kunna påverka myndighetsbeslut i bland annat sådana ärenden.
KOF hade två informatörer på plats vid invigningen av Pålsjö naturreservat den 30 september.
Den planerade obsplattformen vid Farhult flyttas efter vårt önskemål upp på skjutvallen, som dock efter sanering blir lägre än idag. Ett högre torn får enligt länsstyrelsen inte placeras så strandnära på den öppna heden.
På det gamla mistlursfundamentet vid Kullaberg kommer ett väderskydd snart att vara på plats. Det ska även ge ökat skydd för dem som sitter nedanför fundamentet, för att skåda havsfåglar.Axplock från styrelsemötet den 15 augusti 2017

Fågeltorn i Farhultsviken
Länsstyrelsen har nu tagit in anbud på ett tornbygge i närheten av den gamla skjutbanevallen i Farhult, och KOF kommer att delta i utformning och placering så långt det är möjligt.

För upplevelsen är en placering nära stranden önskvärd, vilket ska avvägas mot störningseffekten. Stabilitet, vindskydd och rymlighet bör prioriteras före hög höjd på tornet, och en placering lite längre västerut än vid skjutvallen vore gynnsamt för att undvika motljus redan tidigt på kvällarna.

Vassröjning och strandbete bör göra att överblicken över viken blir lika god även från ett västligare läge. Stora delar av Farhultsviken kommer för övrigt att kunna överblickas hela promenadvägen över heden, om betet fungerar så som det är tänkt. Olika djurbesättningar kommer att beta de sanka respektive de torrare markerna.

Tornet ska stå klart redan den sista november, som är redovisningsdatum för hela EU-projektet. Mer info om projektet finns under ”årsmötet” längre ner på sidan.

Angående den vass- och buskröjning som skett under häckningstid i år, svarar länsstyrelsen att det är olyckligt, men svårt att undvika, då entreprenörer ibland måste få utföra det när de kan – för att det ska bli utfört i tid. Att hinna få in och ut dagsaktuell information om känsliga arter är svårt, med ett pressat tidsschema.

I vinter ska mer träd och vass röjas i sydöstra delen av viken, i god tid före 2018 års häckningssäsong.

Många gamla KOF:are vet att skötseln av Farhultviken har varit på tapeten i stort sett sedan KOF bildades för snart 50 år sedan. Nu håller vi tummarna för att de kommande åtgärderna blir ett lyft för strandfåglarna såväl som för KOF och allmänheten.

Väderskydd på Kullaberg
Ett planerat väderskydd på det gamla mistlursfundamentet nedanför fyren på Kullaberg ska också stå klart den sista november. KOFs initiativtagare till skyddet, Karl Göran Nilsson, bevakar utformningen. Tanken är att ett enkelt skydd ska kunna komma till glädje för så väl havsfågelskådare som för dem som spanar efter tumlare.

Vi ses snart vid de nya spännande obsplatserna!
Axplock från styrelsemötena den 7 och 26 juni 2017

Vi hälsar Annelie Dahlqvist välkommen i styrelsen. Hon valdes till kassör vid det extra medlemsmötet den 13 juni.
Medlemsbladet planeras att gå till tryck i början av juli.
Mark- och miljödomstolen beslutade, trots våra synpunkter om hot mot fåglar och växter, att fasta firningsankare för klättring får monteras vid utvalda platser på Kullabergs norrsida.Axplock från styrelsemötet den 9 maj 2017

Extra medlemsmöte den 13 juni för val av kassör. Se särskild kallelse!
Ny remissrunda om vindkraft vid Rosendal pågår, med anledning av våtmark intill.
Åtgärderna vid vindparken Rögle/Västraby följs upp.
Medlemsbladets redaktion har förstärkts med ytterligare två rutinerade skribenter, Susanne Glifberg och Bosse Johansson.
På nytt har ett tornprojekt stött på patrull. Skjutbanevallen vid Farhult blir betydligt dyrare att sanera än beräknat. Andra placeringar i närheten undersöks av länsstyrelsen.
Behov av bättre störningsskydd vid västra gömslet i Hasslarp. Eldning på plattform rapporteras till kommunen.
Fågelskådningens dag blev välbesökt på de tre platser KOF hade guidning.
Ett möte med organisationen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt, KFV, har genomförts. Se tips där om hur du kan agera vid fynd av skadade djur!
Vikten av SOF/Birdlifes etiska regler har nyligen aktualiserats angående rapporter i obsboken. De i vår uppdaterade reglerna finns här.Axplock från styrelsemötet den 30 mars 2017

Vår nyvalda kassör är av hälsoskäl tvungen att lämna sitt uppdrag. Den lösning vi jobbar på är att snarast anlita en extern ekonom för uppdraget. Kostnaden för det ryms inom de ekonomiska ramar som redovisades vid årsmötet, tack vare att vår andel till projektet i Farhult minskat sedan Sparbanksstiftelsen gått in med mer pengar i projektet.
Fågelskyddsgruppen – skyddsåtgärderna vid vindkraftverken följs upp
Programgruppen – målartsexkursioner och fototävling är på gång
Medlemsbladet – ny, erfaren skribent förstärker gruppen
Obsplatsgruppen – uppstartsmöte för Farhults-/Kullabergsprojektet den 6 april
Remiss om bildande av marint reservat – kunnig KOF:are söks för svaretDetta hände på årsmötet den 8 mars 2017

Vid årsmötet på Maria Parkskolan i Helsingborg deltog drygt femtio medlemmar. Till ny kassör valdes Mona Hansson, Helsingborg. Två nya styrelsemedlemmar invaldes – Oskar Lindberg, Laröd, och Håkan Johansson, Vejbystrand. Avtackades efter mångårigt engagerat arbete i styrelsen gjordes Lars-Bertil Nilsson och Thomas Blomsterberg. Direkt efter årsmötet bjöd föreningen på fika medan ett lotteri genomfördes. Därefter visade Årets fågelskådare, Sara Skidell, bilder och berättade med inlevelse om sina besök vid fågelberg på Runde i Norge och på Stora Karlsö, nära Gotland.

KOF fortsätter att växa, nu är vi nästan 600 medlemmar, familjemedlemmar inräknade.

Vid mötet informerades om SOF BirdLife:s rapportsystem Fågelkalendern, samt om pågående samarbetsprojekt med Helsingborgs kommun respektive länsstyrelsen i Skåne. Projekten gäller en nu slutförd restaurering av en häckningsö vid Hasslarps dammar, samt tillgänglighetsanpassning av naturreservat vid Farhult och Kullaberg. För vår del är utsiktsplattformar och väderskydd kanske det intressantaste i det senare projektet, men utökat bete, samt ett välutbyggt skräpsorteringssystem inom reservaten ingår också. En styrgrupp från länsstyrelsen, Höganäs kommun och föreningar bildas i april, varefter detta landsbygdprojekt genomförs under 2017.Axplock från styrelsemötet den 7 februari 2017

Tillsammans med SkOF följer vi om en månad upp om vindkraftsbolagen och kommunen vidtagit några åtgärder för att minska antalet rovfågelskollisioner vid verken i Rögle/Västrabyområdet.
Med hjälp av berörda myndigheter försöker vi få en samlad bild av alla vindkraftverks placering i vårt område, etablerade såväl som planerade.
Beslut huruvida projektet med ett torn i Farhult beviljas väntas inom kort via länsstyrelsen.
Beslutades att KOF lämnar ett bidrag till kommunens arbete med att återställa den igenväxta, tidigare häckningsön för tärnor, måsar, vadare och sjöfåglar i den sydöstra Fleningedammen i Hasslarp.
Samråd med Höganäs AB angående en backsvalebrink av uppgrävd sand har skett.
En lista över prioriterade områden för Sjöfågeltaxeringen publiceras på hemsidan.
En ny arbetsgrupp för inventeringar planeras. Ett upprop på hemsidan kommer snart.
Vid årsmötet informeras om Fågelkalendern.
SOFs nya Etiska regler för fågelskådare länkas till inom kort på hemsidan. Den kompletteras med en starkt förkortad punktlista utformad av KOF.
Remissvar till länsstyrelsen angående nya tillträdesregler på Kullaberg.
Remissvar till länsstyrelsen angående vindkraftverk vid Filborna; via SkOF.
Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående klätterleder på Kullaberg.


Fågelskyddsärenden 2016

Vindkraft Rögle-Västraby. Remissvar på återremiss inlämnas av KOF/SkOF.
Vindkraft vid Hyllstorp. Remissvar inlämnas av KOF/SkOF.
Vindkraft i Tranarp. KOF/SkOF tillstyrker placeringen nära E4.
KOF bevakar ny Naturvårdsplan i Höganäs via kommunombudet, KO.
KOF deltar vid SkOF:s fågelskyddsmöte i Skånes Djurpark.
KOF deltar i länsstyrelsens möte om Grön infrastruktur, i Kristianstad.
KOF deltar i SkOF:s ordförandemöte för lokalföreningar, i Kristianstad.
KOF/SkOF avstyrker i en ny skrivelse skyddsjakt på skarv i Helsingborgs hamn.
Planerad ny våtmark vid Rosendal/Hyllinge. Fågelintressen bevakas.
Nytt reservat i Pålsjö. Fågelintressen bevakas via KO.


Kontakta KOF