Detta händer i KOF - info från styrelsen

Styrelsemötet 19 september 2017
Styrelsemötet 15 augusti 2017
Styrelsemötena 7 och 26 juni 2017
Styrelsemötet 9 maj 2017
Styrelsemötet 30 mars 2017
Årsmötet den 8 mars 2017
Styrelsemötet 7 februari 2017
Fågelskyddsärenden 2016Axplock från styrelsemötet den 19 september 2017

Förnyad exkursion med övernattning på Hallands Väderö är på förslag, våren 2018. Som ny långresedestination finns planer på Nidingen, hösten 2018.
Regional decemberräkning av glador på övernattningsplatser sker i december, och diskuteras på medlemsmötet den 19 oktober.
Medlemmarna påminns om försiktighet med information om boplatser, med tanke på att boplundring åter avslöjats i Sverige.
En fråga om hur måsungar får avlivas av fastighetsägare har väckts. SOF jobbar med ny policy om fågelskydd, för att bättre kunna påverka myndighetsbeslut i bland annat sådana ärenden.
KOF hade två informatörer på plats vid invigningen av Pålsjö naturreservat den 30 september.
Den planerade obsplattformen vid Farhult flyttas efter vårt önskemål upp på skjutvallen, som dock efter sanering blir lägre än idag. Ett högre torn får enligt länsstyrelsen inte placeras så strandnära på den öppna heden.
På det gamla mistlursfundamentet vid Kullaberg kommer ett väderskydd snart att vara på plats. Det ska även ge ökat skydd för dem som sitter nedanför fundamentet, för att skåda havsfåglar.Axplock från styrelsemötet den 15 augusti 2017

Fågeltorn i Farhultsviken
Länsstyrelsen har nu tagit in anbud på ett tornbygge i närheten av den gamla skjutbanevallen i Farhult, och KOF kommer att delta i utformning och placering så långt det är möjligt.

För upplevelsen är en placering nära stranden önskvärd, vilket ska avvägas mot störningseffekten. Stabilitet, vindskydd och rymlighet bör prioriteras före hög höjd på tornet, och en placering lite längre västerut än vid skjutvallen vore gynnsamt för att undvika motljus redan tidigt på kvällarna.

Vassröjning och strandbete bör göra att överblicken över viken blir lika god även från ett västligare läge. Stora delar av Farhultsviken kommer för övrigt att kunna överblickas hela promenadvägen över heden, om betet fungerar så som det är tänkt. Olika djurbesättningar kommer att beta de sanka respektive de torrare markerna.

Tornet ska stå klart redan den sista november, som är redovisningsdatum för hela EU-projektet. Mer info om projektet finns under ”årsmötet” längre ner på sidan.

Angående den vass- och buskröjning som skett under häckningstid i år, svarar länsstyrelsen att det är olyckligt, men svårt att undvika, då entreprenörer ibland måste få utföra det när de kan – för att det ska bli utfört i tid. Att hinna få in och ut dagsaktuell information om känsliga arter är svårt, med ett pressat tidsschema.

I vinter ska mer träd och vass röjas i sydöstra delen av viken, i god tid före 2018 års häckningssäsong.

Många gamla KOF:are vet att skötseln av Farhultviken har varit på tapeten i stort sett sedan KOF bildades för snart 50 år sedan. Nu håller vi tummarna för att de kommande åtgärderna blir ett lyft för strandfåglarna såväl som för KOF och allmänheten.

Väderskydd på Kullaberg
Ett planerat väderskydd på det gamla mistlursfundamentet nedanför fyren på Kullaberg ska också stå klart den sista november. KOFs initiativtagare till skyddet, Karl Göran Nilsson, bevakar utformningen. Tanken är att ett enkelt skydd ska kunna komma till glädje för så väl havsfågelskådare som för dem som spanar efter tumlare.

Vi ses snart vid de nya spännande obsplatserna!
Axplock från styrelsemötena den 7 och 26 juni 2017

Vi hälsar Annelie Dahlqvist välkommen i styrelsen. Hon valdes till kassör vid det extra medlemsmötet den 13 juni.
Medlemsbladet planeras att gå till tryck i början av juli.
Mark- och miljödomstolen beslutade, trots våra synpunkter om hot mot fåglar och växter, att fasta firningsankare för klättring får monteras vid utvalda platser på Kullabergs norrsida.Axplock från styrelsemötet den 9 maj 2017

Extra medlemsmöte den 13 juni för val av kassör. Se särskild kallelse!
Ny remissrunda om vindkraft vid Rosendal pågår, med anledning av våtmark intill.
Åtgärderna vid vindparken Rögle/Västraby följs upp.
Medlemsbladets redaktion har förstärkts med ytterligare två rutinerade skribenter, Susanne Glifberg och Bosse Johansson.
På nytt har ett tornprojekt stött på patrull. Skjutbanevallen vid Farhult blir betydligt dyrare att sanera än beräknat. Andra placeringar i närheten undersöks av länsstyrelsen.
Behov av bättre störningsskydd vid västra gömslet i Hasslarp. Eldning på plattform rapporteras till kommunen.
Fågelskådningens dag blev välbesökt på de tre platser KOF hade guidning.
Ett möte med organisationen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt, KFV, har genomförts. Se tips där om hur du kan agera vid fynd av skadade djur!
Vikten av SOF/Birdlifes etiska regler har nyligen aktualiserats angående rapporter i obsboken. De i vår uppdaterade reglerna finns här.Axplock från styrelsemötet den 30 mars 2017

Vår nyvalda kassör är av hälsoskäl tvungen att lämna sitt uppdrag. Den lösning vi jobbar på är att snarast anlita en extern ekonom för uppdraget. Kostnaden för det ryms inom de ekonomiska ramar som redovisades vid årsmötet, tack vare att vår andel till projektet i Farhult minskat sedan Sparbanksstiftelsen gått in med mer pengar i projektet.
Fågelskyddsgruppen – skyddsåtgärderna vid vindkraftverken följs upp
Programgruppen – målartsexkursioner och fototävling är på gång
Medlemsbladet – ny, erfaren skribent förstärker gruppen
Obsplatsgruppen – uppstartsmöte för Farhults-/Kullabergsprojektet den 6 april
Remiss om bildande av marint reservat – kunnig KOF:are söks för svaretDetta hände på årsmötet den 8 mars 2017

Vid årsmötet på Maria Parkskolan i Helsingborg deltog drygt femtio medlemmar. Till ny kassör valdes Mona Hansson, Helsingborg. Två nya styrelsemedlemmar invaldes – Oskar Lindberg, Laröd, och Håkan Johansson, Vejbystrand. Avtackades efter mångårigt engagerat arbete i styrelsen gjordes Lars-Bertil Nilsson och Thomas Blomsterberg. Direkt efter årsmötet bjöd föreningen på fika medan ett lotteri genomfördes. Därefter visade Årets fågelskådare, Sara Skidell, bilder och berättade med inlevelse om sina besök vid fågelberg på Runde i Norge och på Stora Karlsö, nära Gotland.

KOF fortsätter att växa, nu är vi nästan 600 medlemmar, familjemedlemmar inräknade.

Vid mötet informerades om SOF BirdLife:s rapportsystem Fågelkalendern, samt om pågående samarbetsprojekt med Helsingborgs kommun respektive länsstyrelsen i Skåne. Projekten gäller en nu slutförd restaurering av en häckningsö vid Hasslarps dammar, samt tillgänglighetsanpassning av naturreservat vid Farhult och Kullaberg. För vår del är utsiktsplattformar och väderskydd kanske det intressantaste i det senare projektet, men utökat bete, samt ett välutbyggt skräpsorteringssystem inom reservaten ingår också. En styrgrupp från länsstyrelsen, Höganäs kommun och föreningar bildas i april, varefter detta landsbygdprojekt genomförs under 2017.Axplock från styrelsemötet den 7 februari 2017

Tillsammans med SkOF följer vi om en månad upp om vindkraftsbolagen och kommunen vidtagit några åtgärder för att minska antalet rovfågelskollisioner vid verken i Rögle/Västrabyområdet.
Med hjälp av berörda myndigheter försöker vi få en samlad bild av alla vindkraftverks placering i vårt område, etablerade såväl som planerade.
Beslut huruvida projektet med ett torn i Farhult beviljas väntas inom kort via länsstyrelsen.
Beslutades att KOF lämnar ett bidrag till kommunens arbete med att återställa den igenväxta, tidigare häckningsön för tärnor, måsar, vadare och sjöfåglar i den sydöstra Fleningedammen i Hasslarp.
Samråd med Höganäs AB angående en backsvalebrink av uppgrävd sand har skett.
En lista över prioriterade områden för Sjöfågeltaxeringen publiceras på hemsidan.
En ny arbetsgrupp för inventeringar planeras. Ett upprop på hemsidan kommer snart.
Vid årsmötet informeras om Fågelkalendern.
SOFs nya Etiska regler för fågelskådare länkas till inom kort på hemsidan. Den kompletteras med en starkt förkortad punktlista utformad av KOF.
Remissvar till länsstyrelsen angående nya tillträdesregler på Kullaberg.
Remissvar till länsstyrelsen angående vindkraftverk vid Filborna; via SkOF.
Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående klätterleder på Kullaberg.


Fågelskyddsärenden 2016

Vindkraft Rögle-Västraby. Remissvar på återremiss inlämnas av KOF/SkOF.
Vindkraft vid Hyllstorp. Remissvar inlämnas av KOF/SkOF.
Vindkraft i Tranarp. KOF/SkOF tillstyrker placeringen nära E4.
KOF bevakar ny Naturvårdsplan i Höganäs via kommunombudet, KO.
KOF deltar vid SkOF:s fågelskyddsmöte i Skånes Djurpark.
KOF deltar i länsstyrelsens möte om Grön infrastruktur, i Kristianstad.
KOF deltar i SkOF:s ordförandemöte för lokalföreningar, i Kristianstad.
KOF/SkOF avstyrker i en ny skrivelse skyddsjakt på skarv i Helsingborgs hamn.
Planerad ny våtmark vid Rosendal/Hyllinge. Fågelintressen bevakas.
Nytt reservat i Pålsjö. Fågelintressen bevakas via KO.


Kontakta KOF