Förteckning över fågelarter observerade inom KOFs rapportområde

Listan omfattar arter påträffade inom Kullabygdens Ornitologiska Förenings rapportområde (Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Åstorps och Ängelholms kommuner) t.o.m. 2017. Listan upptar därmed 365 arter från kategori A (fynd gjorda från 1950 och framåt), 6 arter från kategori B (fynd gjorda innan 1950) samt 4 arter ur kategori C (inplanterade, frihäckande arter). Totalt utgör kategori A-C minst 375 arter. Därutöver föreligger fynd av 4 arter ur kategori D (ej säkert spontana) och 12 ur kategori E (förrymda individer), se sist i listan. För en fullständig beskrivning av indelningen av arter i ovanstående kategorier, se t ex Förteckning över Sveriges fågeltaxa (SOF).

Undantag från ovanstående utgör grön-färgade observationer vilka ännu ej prövats av respektive kommitté. Dylika icke-granskade iakttagelser medtages endast restriktivt i förteckningen och bara då de påverkar denna märkbart (exempelvis nya arter för rapportområdet). Grönmarkerade observationer ingår ej i totalsumman och kan även komma att utgå i förteckningen om artbestämning senare ej kan styrkas eller rk-blankett inte skickas in. Observera att vissa av dessa grönmarkerade fynd kan redan vara godkända.

Observera att Skånes landskapsgräns ej följer kommungränsen i den nordöstra delen av Båstads kommun. Detta innebär att några enstaka iakttagelser i förteckningen är gjorda i landskapet Halland men inom KOFs verksamhetsområde (bl a skedstork, rosenmås, svarthakad buskskvätta).

Angivna uppgifter om häckningar avser, om inget annat anges, den senaste 15-års perioden.

Artlistan bygger i huvudsak på uppgifter hämtade från Raritetskommittén (Rk), Skånes regionala rapportkommitté (Rrk), Artportalen, KOF's fågelrapporter samt boken Nordvästskånska fåglar.

För vissa arter, t.ex. järpe, fjälluggla, höksångare m.fl. är materialet sannolikt ofullständigt. Kompletterande uppgifter tas tacksamt emot för att få en ännu bättre bild av det nordvästskånska fågellivet.

Symbolen indikerar att bild/bilder på arten finns i vårt Galleri. Klicka på symbolen för att komma till Galleriet.

Klicka på symbolen för att höra artens sång.

För frågor, kompletteringar o.s.v. kontakta Karl-Göran Nilsson, Norra Månstorpsvägen 8, 263 32 Höganäs, tel 072-219 60 84 eller e-post karl_g_nilsson(a)kof.nu


Snabbval - välj artgrupp här:

Svanar, änder och gäss

Knölsvan Cygnus olor regelbundet häckande  
Mindre sångsvan C. columbianus  
Sångsvan C. cygnus sporadiskt häckande  
Sädgås Anser fabalis  
Spetsbergsgås A. brachyrhynchus regelbundet uppträdande, första fyndet 1 ex Välinge 5.3 1967  
Bläsgås A. albifrons  
Fjällgås A.erythropus (3) 1 ad Rönneåns mynning 24.12 1976, 1 ex Sandön 25.12 1987, 2 ad Rönnen 15.11 2017. (Våren och hösten 2016 passerade sattelitförsedda fjällgäss Kullabygden/Bjäre under nattetid)    
Grågås A. anser regelbundet häckande  
Prutgås B. bernicla fynd görs nästan årligen av rasen hrota, två fynd har gjorts av rasen nigricans  
Vitkindad gås B. leucopsis regelbundet häckande
Kanadagås Branta canadensis regelbundet häckande, första fyndet 12 ex Rekekroken 5.1.1962  
Rödhalsad gås B. ruficollis (4) 2 ex Rönneås dalgång vid Starby 21.2- 14.3 1998, 1 ex Kungshamn, Hallands Väderö 25.5 2012, 1 ex Farhultsviken- Utvälinge 16.8-20.10 2016   
Nilgås Alopochen aegyptiaca 1 trolig häckning inom rapport-området sommaren 2004. Första fyndet 1 ex Sandön 20.12 1999  
Rostand Tadorna ferruginea Arten är vanlig i parker och zoologiska trädgårdar i såväl Sverige som Nordeuropa och ett flertal av de svenska fynden utgörs sannolikt av parkrymlingar. Det är dock sannolikt att åtminstone några individer under årens lopp har varit spontant uppträdande, t.ex. genom invasioner eller ruggningsförflyttningar. Sommaren 1994 berördes Nordeuropa av vad som tycks ha varit en nordvästgående invasionsrörelse. I nordvästra Skåne gjordes detta år två iakttagelser av minst 3 ex.    
Gravand T. tadorna regelbundet häckande  
Bläsand Anas penelope  
Amerikansk bläsand A. americana (5) 1 hane Rönnen 22.4–1.5 1988, 1 hona Sandön 2.9 - troligen t.o.m. 22.10 1996, 1 hane Grytskären 21-27.4 2000, 1 hane Farhult 13.10 2001, 1 hane Margreteberg, Höganäs 12-25.4 2005  
Snatterand A. strepera sporadiskt häckande. Första fyndet 1 ex Hittarp 27.9.1960  
Kricka A. crecca sporadiskt häckande  
Amerikansk kricka A. carolinensis (4) 1 hane Lervik 12-17.4 1992, 1 hane Ranarpsstrand 30.3 2002, 1 hane Rönnen 25.6-4.7 2010, 1 hane Rönnen 10.4 2013    
Gräsand A. platyrhynchos regelbundet häckande  
Svartand A. rubripes (2) 1 hane Domsten 17–19.11 1973, 1 ad hane Rammsjöstrand-Dagshög 9.11-31.12 2014- kvar till 3.3 2015, åter 14.12.2015-16.3 2016 och återigen 7.11 2016 -14.3 2017   
Stjärtand A. acuta  
Årta A. querquedula sporadiskt häckande  
Blåvingad årta A. discors (2) 1 hane Farhultsviken 11.5 1998, 1 hane Vattenmöllan 1-2.5 2004  
Skedand A. clypeata sporadiskt häckande  
Rödhuvad dykand Netta rufina (6) 1 hane Stenkrossen 5.8 1979, 1 hane Hasslarp 21.7 1987, 1 hane Västrabydammen och Sandö-området 24.10–7.11 1989, 1 ex Vegeås mynning 7.9 2000, 1 hane Rössjön 28.10 2000, 1 honf. Rönnen 18.5 2007   
Brunand Aythya ferina    
Ringand A. collaris (1) 1 hane Rössjön 30.12 1992–28.2 1993 .    
Vitögd dykand A. nyroca (3) 1 ex Vegeåns mynning 20.9 1951, 1 hane Rönnen 13.4 1986, 1 hane Hasslarp 22.5 1987    
Vigg A. fuligula regelbundet häckande  
Bergand A. marila  
Ejder Somateria mollissima regelbundet häckande
Praktejder S. spectabilis sporadisk uppträdande, första fyndet 1 hane Torekov 14 och 17.4 1964  
Alförrädare Polysticta stelleri Första fyndet 1 hona skjuten Grytskär 3.4.1923, nästa fynd Farhult 1970. Nästan årlig under 1970- och 80-talen. Numera mycket sällsynt.    
Alfågel Clangula hyemalis  
Sjöorre Melanitta nigra  
Amerikansk sjöorre Melanitta americana (5) 1 hane str Hittarps rev 23.4 2005, 1 ad hane Sibirien 30.4 2010, 1 ad hane Häljaröds hamn 15.4 2011, 1 hane Sibirien, Ängelholm 18.4.2011 (de två fynden från 2011 bedöms som samma fågel), 1 hane Grytskär 17 och 19.5 2013, 1 hane Domsten 3.4.2015    
Vitnackad svärta M. perspicillata (7) 1 hane Kullen 16.9 1977, 1 hane Kullen 16.9 1989, 1 hane Hovs hallar 29.9 2002, 1 hane Rönnen 12-31.10 2004, 1 hane str Hittarps rev 6.4 2005, 1 hona Båstads hamn 2.10-26.11.2011, 1 1k hane Kullen 15.11-4.12 2013  
Svärta M. fusca  
Knipa Bucephala clangula regelbundet häckande  
Salskrake Mergellus albellus  
Småskrake Mergus serrator regelbundet häckande  
Storskrake M. merganser regelbundet häckande
Hönsfåglar

Järpe Tetrastes bonasia(7) 1 ex Hallandsåsen, Båstads kommun 24.11 och 22.12 1977, 1 ex Hunseröd juni–juli 1978, 2 ex Lärkeröd 6.6 1980, 1 ex Munka-Ljungby 18.3 1982, 1 ex Munka-Ljungby 29.11 1982, 1 ex Rössjöfors, Munka-Ljungby januari 1993, 1 ex nära Hulrugered, Hallandsåsen 3.4 1993    
Orre Lyrurus tetrix tidigare sällsynt häckande, numera utgången som häckfågel?  
Tjäder Tetrao urogallus sporadiskt häckande, numera utgången?
Rapphöna Perdix perdix regelbundet häckande  
Vaktel Coturnix coturnix troligen regelbundet häckande
Fasan Phasianus colchicus regelbundet häckande  
Lommar och doppingar

Smålom Gavia stellata  
Storlom G. arctica regelbundet häckande  
Svartnäbbad islom G. immer  
Vitnäbbad islom G. adamsii    
Smådopping Tachybaptus ruficollis regelbundet häckande  
Skäggdopping Podiceps cristatus regelbundet häckande  
Gråhakedopping P. grisegena regelbundet häckande
Svarthakedopping P. auritus  
Svarthalsad dopping P. nigricollis regelbundet uppträdande, första fyndet  1 ex Skälderviken  7.7 1964
Stormfågel, liror, stormsvalor, sula och skarvar

Svartbrynad albatross Thalassarche melanophris (2) 1 ex Hovs hallar 19-20.5 2001, 1 adult Kattviks hamn 15.5 2004. Med stor sannolikhet samma fågel som iakttogs 2001, därav endast (1), 1 äldre subad sågs vid Kullen och därefter på flera lokaler runt Skälderviken 4-5.10 2017  
Mindre albatross Thalassarche chlororhynchus (1) 1 subad str Domsten 8.7 2007    
Stormfågel Fulmarus glacialis  
Atlant/
Madeirapetrell
Pterodroma feae/madeira (2) 1 ex Hovs hallar 28.10 2001, 1 ex str SV Mistluren Kullaberg 26.6 2017    
Gulnäbbad lira Calonectris diomedea sporadiskt uppträdande, första fyndet  1 ex Kullen 11.11 1985    
Större lira Ardenna gravis (10) 1 ex Kullen december 1953, 1 ex Kullen 6.9 1970, 1 ex Kullen 18.9 1978, 1 ex Sandön–Rönnen 6.11 1986, 1 ex Kullen 25.9 1988, 1 ex Kullen 18.1 och sannolikt samma ex vid Svanshall 21.1 1993, 1 ex Kattvik 5.2 1999, 1 ex Kullens fyr 25 8 2010, 1 ex str NV Yttre Kattvik-Hovs Hallar 27.9 2014, 1 ex Kullen 30.9 2016  
Grålira A. griseus regelbundet uppträdande, första fyndet 1 ex Kullen 31.10 1965  
Mindre lira Puffinus puffinus regelbundet uppträdande, Första fynd: 1 ex Kullen 12.2 1950  
Balearisk lira P. mauretanicus Sporadiskt uppträdande. Första fyndet: 1 ex Kullen 1.10.1977  
Stormsvala Hydrobates pelagicus  
Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa  
Havssula Morus bassanus  
Storskarv Phalacrocorax carbo regelbundet häckande  
Toppskarv Ph. aristotelis regelbundet uppträdande, första fyndet 1 ex Hallands Väderö 5.1 1962
Rördrom, hägrar och storkar

Rördrom Botaurus stellaris  
Natthäger Nycticorax nycticorax (2) 1 ad Södåkra, Höganäs 3 och 5.5 2000, 1 1k funnen död Långeberga, Helsingborg 9.10.2015  
Rallhäger Ardeola ralloides(1) 1 ex Almsberg, Strandbaden 11-16.5 2004  
Silkeshäger Egretta garzetta Tidigaste fynden: 1 ex Vegeåns mynning 10–12.10 1985, 1 ex Torekov 12.5 1994, därefter mer regelbunden/sporadisk förekomst på 2000-talet  
Ägretthäger Egretta alba sporadiskt  uppträdande, första fyndet 1 ex Brogårda, Bjuv 28.5.2006. Mer än 10 fynd sedan första fyndet.  
Gråhäger Ardea cinerea regelbundet häckande  
Svart stork Ciconia nigra    
Vit stork C. ciconia häckningar av storkprojektpar  
Bronsibis Plegadis falcinellus (4) 3 ex Skälderviken 19.5 1983, 1 ad Rönnen, Sandön och Farhult 23-28.9 2004  
Skedstork Platalea leucorodia Tidigaste fynden: 1 ad Hallands Väderö 1.6 1974, 1 ex Rönnen 8.5 1995 efter 2010 mer regelbundet förekommande.

Dagrovfåglar

Bivråk Pernis apivorus regelbundet häckande  
Brun glada Milvus migrans regelbundet uppträdande, första fyndet 1 ex Ängelholm 1954 (exakt datum saknas)  
Röd glada M. milvus regelbundet häckande  
Havsörn Haliaeetus albicilla regelbundet häckande  
Gåsgam Gyps fulvus (2) 1 ex Grevie 28.7 2013. Ett kategori E fynd finns sedan tidigare, se nedan.    
Grågam Aegypius monachus (1) 1 ex Helsingborg 2019-05-14. GPS-försedd hona 4K. Tidigare intagen för rehab. Lämnade vårt område via Bjuv och Åstorp, passerade Söderåsens NV spets.    
Ormörn Circaetus gallicus (2) 1 ex Vegeholm19.5 1981, 1 ex Pålsjö 13.4 1985.    
Brun kärrhök Circus aeroginosus regelbundet häckande  
Blå kärrhök C.cyaneus  
Stäpphök C. macrourus sporadiskt uppträdande från 2001, tidigare endast tre fynd  
Ängshök C. pygargus    
Duvhök Accipiter gentilis regelbundet häckande  
Sparvhök A. nisus regelbundet häckande  
Ormvråk Buteo buteo regelbundet häckande  
Fjällvråk B. lagopus  
Större skrikörn Clanga clanga (2) 1 ex Helsingborg 28.9.2011, 1 ex passerade Höganäs 14.8.2012 (båda fynden avser den sändarförsedda "Tönn", ännu inga fältobservationer).    
Mindre skrikörn C. pomarina (8) 1 ex Hasslarp 27.5 1991, 1 ad/subad Hittarp 20.5 1993, 1 ad Hasslarp 22.8 1994, 1 str Hasslarps dammar 17.5 2006, 1 str Maria by, Helsingborg 29.7 2006, 1 4k+ str Djuramåsa, Domsten 17.5 2009,1 3k+ str NO Stureholm, Mjöhult 20.5 2009, 1 ex Lönhult, Mjöhult  26.9.2011   
Kungsörn Aquila chrysaetos  
Stäppörn A. nipalensis (1) 1 subad Ängelholm 17.3 1991    
Kejsarörn A. heliaca (1) 1 2K Magalby kärr 7.11 2004    
Fiskgjuse Pandion haliaetus regelbundet häckande  
Tornfalk Falco tinnunculus regelbundet häckande  
Aftonfalk F. vespertinus  
Stenfalk F. columbarius  
Lärkfalk F. subbuteo regelbundet häckande  
Jaktfalk F. rusticolus regelbundet uppträdande, första fyndet 1 ex Rönnen 22.11 1964  
Pilgimsfalk F. peregrinus regelbundet häckande

Tranor och rallar

Vattenrall Rallus aquaticus regelbundet häckande
Småfläckig sumphöna Porzana porzana  
Dvärgsumphöna P. pusilla (2) 1 juv Farhult 31.8 1898, 1 hona Rönne ås mynning 20.5 1955    
Kornknarr Crex crex troligen sporadiskt häckande  
Rörhöna Gallinula chloropus regelbundet häckande  
Sothöna Fulica atra regelbundet häckande
Trana Grus grus regelbundet häckande  
Småtrapp Tetrax tetrax (2) 1 ex Starby 13.9 1907, 1 ex Kattarp 14.11 1915    
Stortrapp Otis tarda (3) 1 ex Svedberga 12.10 1887, 1 ex Vegeholm 28.4 1895, 1 ex Norra Häljaröd i augusti 1900  
Vadare

Strandskata Haematopus ostralegus regelbundet häckande  
Styltlöpare Himantopus himantopus(1) 1 ex Hasslarp 11.5 2000  
Skärfläcka Recurvirostra avosetta regelbundet häckande  
Tjockfot Burhinus oedicnemus (5) 1 ex Mölle 9.2 1911, 1 ex Skälderviken 14.1 1936, 1 ex Barkåkra 29.7 1956, 1 ex Västraby 19.5 2009, 1 ex Vattenmöllan 27.4 2014  
Ökenlöpare Cursorius cursor (1) 1 ex Mardal, Ängelholm 16.10 1933    
Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola (1) 1 ex Farhult 26.8 1980    
Obestämd vadarsvala G. pratincola/
nordmanni
(2) 2 ex Skälderviken 1.8 1980    
Mindre strandpipare Charadrius dubius regelbundet häckande  
Större strandpipare Ch. hiaticula regelbundet häckande  
Svartbent strandpipare Ch. alexandrinus Fynd from 2010: 1 hona Sandön 9.4 2010, 1 hane Rönnen 27.5 2012, 1 ex Rönnen 28.4.2015, 1 honf Farhult 6.5.2016, 1 hona Farhultsviken 19.4 2017. Antalet fynd har minskat succesivt, tidigare häckfågel, före 1950  
Fjällpipare Ch. morinellus  
Ljungpipare Pluvialis apricaria  
Kustpipare P. squatarola  
Tofsvipa Vanellus vanellus regelbundet häckande  
Kustsnäppa Calidris canutus  
Brushane C. pugnax  
Myrsnäppa C. falcinellus  
Spovsnäppa C. ferruginea  
Mosnäppa C. temminckii  
Rödhalsad snäppa C. ruficollis (1) 1 1k Farhultsviken-Vejbystrand 13.11-31.12 2016 kvar i Vejbystrand till och med 7.1 2017    
Sandlöpare C. alba  
Kärrsnäppa C. alpina försvann som häckfågel i början av 1990-talet  
Skärsnäppa C. maritima  
Gulbröstad snäppa C. bairdii (2) 1 juv Sibirien - Jonstorp 7.10-19.11 1989, 1 ex Rönnen 29-30.5 1998  
Småsnäppa C. minuta  
Vitgumpsnäppa C. fuscicollis (3) 1 ex Vejbystrand 8.8 1978, 1 ex Farhult- Rönnen 5.10 1982, 1 ex Hallands Väderö 2.10 1994    
Prärielöpare C. subruficollis (8) 1 ad Hasslarp 9–12.5 1994, 1 ex Hasslarp 24.6 1995, 1 ex Rönnen 25-27.5 2000, 1 juv Stenkrossen 30.9-1.10 2000, 1 ex Rönnen 15.8 2012, 1 1k Sibirien, Ängelholm 22.9 2014, 1 1k Sandön, Utvälinge 25.9 2016, 1 ad Ören Strandbaden 23.8 2017  
Tuvsnäppa C. melanotos sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Farhult 3.8 1967  
Tundrasnäppa C. mauri (1) 1 ad Rönnen 19-21.8 1988    
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus  
Enkelbeckasin Gallinago gallinago regelbundet häckande  
Dubbelbeckasin G. media    
Större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus (1)  1 1k Görslövsåns mynning 14-18.10.2011    
Obestämd beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus/ griseus (1) 1 ex Vegeåns mynning 16.9 1971    
Morkulla Scolopax rusticola regelbundet häckande  
Rödspov Limosa limosa försvann som häckfågel i början av 1990-talet  
Myrspov L. lapponica  
Småspov Numenius phaeopus  
Storspov N. arquata regelbundet häckande  
Tereksnäppa Xenus cinereus sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Sandön 19-20.6 1976    
Drillsnäppa Actitis hypoleucos regelbundet häckande  
Skogssnäppa T. ochropus regelbundet häckande  
Svartsnäppa Tringa erythropus  
Gluttsnäppa T. nebularia  
Mindre gulbena T. flavipes (2) 1 ex Ranarpsstrand 22-23.5 samt Rönnen 23.5 2003, 1 ex Rönnen 24-25.6 2007  
Dammsnäppa T. stagnatilis sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Brantastig 9-10.5 1981  
Grönbena T. glareola  
Rödbena T. totanus regelbundet häckande  
Roskarl Arenaria interpres  
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus  
Brednäbbad simsnäppa Ph. fulicarius
Måsar och alkor

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus  
Kustlabb S. parasiticus  
Fjällabb S. longicaudus  
Storlabb Stercorarius skua  
Tretåig mås Rissa tridactyla  
Ismås Pagophila eburnea (1) 1 1k Båstad hamn 1-9.12 2013    
Tärnmås Xema sabini regelbundet uppträdande, första fyndet  2 ad Kullen 2.9 1967  
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus regelbundet häckande, men beståndet har minskat under lång tid  
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus  
Rosenmås Rhodostethia rosea (3) 1 ad Viken 21.1 1983, 1 ad Stensåns mynning 21 och 24.9 1997, 1 ad sträckande Rålehamn 17.3 2014   
Präriemås Leucophaeus pipixcan (1) 1 subad Farhult 2 -13.8 1980    
Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus

regelbundet uppträdande, första fyndet 1 ad Ängelholm 2.3 1968

 
Fiskmås Larus canus regelbundet häckande  
Havstrut L. marinus regelbundet häckande  
Vittrut L. hyperboreus  
Vitvingad trut L. glaucoides sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 juv Helsingborg 23.1- 23.2.1966, invasionsartat uppträdande vintern 2011-2012, 7 fynd 2012.  
Gråtrut L. argentatus regelbundet häckande  
Kanadatrut L. smithsonianus (1) 1 3k Helsingborgs hamn 8.11 2018    
Kaspisk trut L. cachinnans regelbundet uppträdande, tidigare ansedd som ras av gråtrut (gulfotad), första fyndet 1 1k Farhult 26.8 1999  
Medelhavstrut L. michahellis

regelbundet uppträdande, tidigare ansedd som ras av gråtrut (gulfotad), första fyndet 1 1k Sandön 2.9 2001

 
Silltrut L. fuscus regelbundet häckande  
Sottärna Onychoprion fuscatus (2) 2 ad Hallands Väderö 6.7 1977 och troligen samma, 1 ad Hallands Väderö 26.7 1977    
Obest sottärna/ tygeltärna Onychoprion fuscatus/ anaethetus 1 ad Hallands Väderö 1.6 2010    
Småtärna Sternula albifrons regelbundet häckande  
Sandtärna Gelochelidon nilotica (3) 1 ex Vegeholm 27.7 1956, 1 ex Hallands Väderö 5.8 1980, 1 ex Sandön 22.5 1982    
Skräntärna Hydroprogne caspia  
Svarttärna Chlidonias niger  
Skäggtärna C. hybrida (1) 1 adult Sandön-Rönnen 31.5 2018    
Vitvingad tärna Ch. leucopterus sporadiskt uppträdande, första fyndet 3 ex Hasslarps dammar 15.5 1992  
Silvertärna S. paradisaea sporadiskt häckande  
Fisktärna S. hirundo regelbundet häckande
Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis har häckat sporadiskt  
Sillgrissla Uria aalge regelbundet häckande  
Spetsbergsgrissla U. lomvia (6) 1 ex Båstad 9.2 1964, 2 ex Hovs hallar 18.10 1995, troligen samma,1 ex Kullen 18.10 1995, 1 ex Kullen 30.12 1997, 1 ex Hovs hallar 28.2 1998, 1 ex Kullen 29.12 2011    
Tordmule Alca torda regelbundet häckande  
Tobisgrissla Cepphus grylle regelbundet häckande  
Alkekung Alle alle  
Lunnefågel Fratercula arctica
Flyghöns, duvor och gökar

Stäppflyghöna Syrrhaptes paradoxus (>8) 1 par med > 6 ungar på ej angiven lokal inom rapportområdet sommaren 1888    
Tamduva Columba livia domest. regelbundet häckande    
Skogsduva C. oenas regelbundet häckande  
Ringduva C. palumbus regelbundet häckande
Turkduva Streptopelia decaocto regelbundet häckande, första fyndet 1 ex Pålsjö 3.5 1954
Turturduva S. turtur Numera sporadiskt förekommande. De fem senaste fynden: , 1 spel ärtan o Bönan, Höganäs 31.5.2008, 1 spel Kullen 7.6.2008, 1 ex Viken 17.5.2009, 1 ex Strandhagen Arild 27.6.2009, 1 ex Gubbbahyllan, Kullaberg 22.5.2016  
Skatgök Clamator glandarius (1) 1 1K Rönnen 29.7 1993    
Gök Cuculus canorus regelbundet häckande
Ugglor

Tornuggla Tyto alba fr.o.m. 1980: (7) varav 2 upphittats döda, Tidigare sporadisk häckfågel.    
Berguv Bubo bubo regelbundet häckande  
Fjälluggla Bubo scandiacus Fr.o.m 1975 (4): 1 ex Fogdarp, Ängelholm 27.2 1975, 1 ex Höganäs 15-18.3 1979, 1 ex Arild 10.4 1984, 1 ex Hallands Väderö 26.12 1995   
Lappuggla Strix nebulosa (1) 1 ex Djurholmen 9.11 2018    
Hökuggla Surnia ulula  
Sparvuggla Glaucidium passerinum  
Kattuggla Strix aluco regelbundet häckande
Hornuggla Asio otus regelbundet häckande
Jorduggla A. flammeus  
Pärluggla Aegolius funereus
Nattskärra, seglare och blåkråkfåglar

Nattskärra Caprimulgus europaeus regelbundet häckande
Tornseglare Apus apus regelbundet häckande  
Blek tornseglare Apus pallidus(5) 1 1k Rydebäck 8.11 2008, 1 1k Kullens fyr 16.10 och 1 1k Kullen 18.10 2012, 1 1k Kullen 26.10 2013, 1 1k Skäret 27.10 2013, 1 1k Yttre Kattvik 29-30.10 2013 samt ytterliggare 1 1k på samma lokal 30.10, 1 1k Svanshall 1.11 2013 (bedömt som tre fynd 2013)  
Orientseglare A. pacificus (1) 1 ex Helsingborgs stad 29.8 2015    
Alpseglare A. melba (3) 1 ex Hasslarp 22.9 1981, 1 ex Sandön 29.9 och trol. samma 1.10 1999, 1 2k+ Kullen  16.5 2010  
Kungsfiskare Alcedo atthis regelbundet häckande  
Biätare Merops apiaster 1 häckning   
Blåkråka Coracias garrulus Fr.o.m. 1900 (9) 1 ex Vegeholm 16.6 1966, 1 ex Kullaberg 1.6 1973, 1 ex Munka-Ljungby 17–27.6 1973, 1 ex Kullen 1.6 1974, 1 ex Vallåkra 14.6 1974, 1 ex Kulla-Gunnarstorp medio augusti 1975, 1 ex Rössjöholm 7–8.6 1980, 1 ex Förslöv 18.7 1981, 1 ex Påarp, Bjärehalvön 11–20.5 1985    
Härfågel Upupa epops häckningar fr.o.m. 1900: (1)
Hackspettar

Göktyta Jynx torquilla sporadiskt häckande  
Gröngöling Picus viridis regelbundet häckande
Spillkråka Dryocopus martius regelbundet häckande  
Större hackspett Dendrocopos major regelbundet häckande
Mellanspett D. medius Fr.o.m. 1900: (0)    
Vitryggig hackspett D. leucotos (3) 1 ex Helsingborgstrakten under 1800-talet, 1 hane Kullaberg 23.3 1952, 1 ex Vegeholm 4.11 1962, (1 hane (frisläppt projektfågel) Görarps mölla, Rååns dalgång 30.10-28.11 1999)  
Mindre hackspett D. minor regelbundet häckande
Tretåig hackspett Picoides tridactylus (11) 1 ex Ängelholm 31.10 1923, 1 ex Kullen 18.10 1974, 1 ex Vegeholm 20.10 1974, 1 ex Nällåkra 20.10 1974, 1 ex Munka-Ljungby 27.12 1974, 1 ex Vasatorp 27.12 1974–7.2 1975, 1 hane Vegeholm 12.10 1975, 3 ex Kullen 19.10 1981, 1 hona Kullens fyr 12.10 2012    
Tättingar

Korttålärka Calandrella brachydactyla (1) 1 ex Råå 3.6 2007   
Tofslärka Galerida cristata Tidigare häckfågel, fynd efter 1980: (10) 1 ex Mölle 7.6 1981, 1 ex Mölle hamn 24.5 1983, 1 ex Pålsjö 15-25.5 1984, 1 ex Helsingborg 25.5 1984, 1 ex Kullen 8.5 2003, 1 ex Båstad 15.5 2004, 1 ex Kullens fyr 24.3 2007, 1 sj Ängelholm 27.3 2007, 1 ex Ornakärr 26.5- 26.7 2007, 1 ex Helsingborg 31.5- 18.6 2007  
Trädlärka Lullula arborea sporadiskt häckande  
Sånglärka Alauda arvensis regelbundet häckande
Berglärka Eremophila alpestris  
Backsvala Riparia riparia regelbundet häckande  
Klippsvala Ptyonoprogne rupestris (2) 1 ex Kullen 19-22.10 1996, 1 ex Kullen 20.10 2006    
Ladusvala Hirundo rustica regelbundet häckande  
Rostgumpsvala Cecropis daurica (4) 1 ex Rönne ås mynning 19-26.4 1970, 1 ex Kullaberg 4.5 1988, 1 ex Hasslarps dammar 20-21.5 2006, 1 str S Rönnen 27.5.2011  
Hussvala Delichon urbicum regelbundet häckande  
Större piplärka Anthus richardi sporadiskt uppträdande, första fyndet  1 ex Vikens hamn 16.10.1973  
Mongolpiplärka A. godlewskii (1) 1 ex Örby ängar, Råå 15-20.10 2016    
Fältpiplärka A. campestris Tidigare häckande men efter 1995 ovanlig och ej längre nordvästskånsk häckfågel. De fem senaste fynden: 1 1k Kullens fyr 4.9 2011, 1 str S Helsingborg 20.9 2011, 1 ex Farhult 4.5 2014, 1 ex Farhult 7.5 2016, 1 ex Västraby 19.7 2017  
Sibirisk piplärka A. hodgsoni (1) 1 ex Hittarps rev 12-18.10 2015  
Trädpiplärka A. trivialis regelbundet häckande
Ängspiplärka A. pratensis regelbundet häckande  
Rödstrupig piplärka A. cervinus  
Skärpiplärka A. petrosus regelbundet häckande  
Vattenpiplärka A. spinoletta

regelbundet uppträdande, första fyndet 2 ex Rammsjöstrand 29.12 1996, tidigare ansedd som ras av skärpiplärka

 
Hedpiplärka A. rubescens (2) 1 ex Vikens hamn  19-20.12.2010, rasen japonicus, 1 ex Lerhamn 16.10.2016, rasen japonicus  
Gulärla Motacilla flava regelbundet häckande  
Citronärla M. citreola sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 1K Sandön 30.8-1.9 1987  
Forsärla M. cinerea regelbundet häckande  
Sädesärla M. alba regelbundet häckande  
Sidensvans Bombycilla garrulus  
Strömstare Cinclus cinclus sporadiskt häckande  
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes regelbundet häckande
Järnsparv Prunella modularis regelbundet häckande
Rödhake Erithacus rubecula regelbundet häckande
Näktergal Luscinia luscinia regelbundet häckande
Sydnäktergal Luscinia megarhyncos (3) 1 ex Kullen 14-17.5 1998, 1 sj Örby ängar 24.5-6.6 1999, 1 sj Filborna Helsingborg 29.5-8.6.2011   
Blåhake L. svecica Nominatrasen sällsynt under vår och höst. 1 hane Farhult 26.4 -3.5 2014, rasen cyanecula, s.k. vitsjärnig blåhake. Minst 4 hanar rasen cyanecula runt Görslövsåns mynning april-juli 2015 och troligen 2 honor (ej godkända av RK men publicerade av rrk) men flera fynd har gjorts härefter.  
Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus (1) 1 ex Vallåkra 27-29.12 1965    
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros regelbundet häckande  
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus regelbundet häckande
Buskskvätta Saxicola rubetra regelbundet häckande  
Svarthakad
buskvätta
S. rubicola (2 häckningar 2014 och härefter sporadiska häckningar) regelbundet uppträdande, första fyndet 1 hane Utvälinge 29.3 1970  
Vitgumpad
buskvätta
S. maurus (2) rasen hemprichii 1 1 K hane Lerhamn, Höganäs 2-5.11.2011 (anses som god art i viss länder), 1 ex Nyhamns fälad, Nyhamnsläge 26.10 2015  
Isbellastenskvätta Oenanthe isabellina (2) 1 ex Rönnen 3-4.11 2003, 1 ex Kullens fyr 28.10.2011  
Stenskvätta O. oenanthe regelbundet häckande  
Nunnestenskvätta O. pleschanka (1) 1 1K hane Rönnen 22-23.10 1995    
Medelhavs-
stenskvätta
Oenanthe hispanica (1) 1 1k hane Ransvik; Kullaberg 14.10 2009  
Ökenstenskvätta O. deserti (2) 1 hane Höganäs 5-10.4 1985, 1 2K hane Lerhamn 11.1-11.3 1998  
Blåtrast Monticola solitarius(1) 1 hane Hallands väderö 31.5.2014    
Guldtrast Zoothera aurea (1) 1 ex Munka Ljungby 21.10 1903    
Eremitskogstrast Catharus guttatus (1) 1 ex ö. Lerberget 27.4 1988    
Ringtrast Turdus torquatus  
Koltrast T. merula regelbundet häckande
Svarthalsad trast T. atrogularis (2) 1 ex Jonstorpstrakten 13.5 1915, 1 hane Hjärnarp en dag i februari 2003    
Björktrast T. pilaris regelbundet häckande  
Taltrast T. philomelos regelbundet häckande  
Rödvingetrast T. iliacus  
Dubbeltrast T. viscivorus regelbundet häckande  
Gräshoppsångare Locustella naevia regelbundet häckande, första fyndet  1 ex Örby ängar 7.6 1963
Flodsångare L. fluviatilis sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Borgen, Vallåkra 28-30.7 1974
Vassångare L. luscinioides (5) 1 ex Farhult 16.5 1993, 1 ex Hasslarp 22.7 2004, 1 ex Hasslarp 29.7 2008, 1 ex Hasslarps dammar 14.5 2010, 1 ex Farhult  16-19.5 2010  
Vattensångare Acrocephalus paludicola (2) 1 ex Kullens fyr 26.9 1960, 1 1K Hasslarp 20–24.8 1996  
Sävsångare A. schoenobaenus regelbundet häckande
Busksångare A. dumetorum (5) 1 ex Bjuv 7-12.6 1972, 1 ex Ängelholm 31.5- 1.6 1973, 1 ex Skälderviken 14–16.6 1978, 1 ex Fälleberga, Bjuv 15.6 1979, 1 ex Wrams ängar, Gunnarstorp 5–6.6 1980    
Kärrsångare A. palustris regelbundet häckande
Rörsångare A.scirpaceus regelbundet häckande
Trastsångare A. arundinaceus (1 häckning): Ängarna, Skälderviken 1987, första fyndet 1 ex Skälderviken 8-14.6 1970  
Härmsångare Hippolais icterina regelbundet häckande
Ökensångare Sylvia nana (1) 1 ex Hallands Väderö 2.11 1980    
Höksångare S. nisoria De sju senaste fynden: 1 sjungande Hallands väderö 25.5 2011, 1 ex Hallands Väderö 31.8. 2011, 1 par Skäret, Arild 19-26.6 2013, 1 1k ringm Hasslarp 16.8 2014, 4 ex i lämplig häckningsbiotop Burensvik, Dagshög 23.5-28.6 2015, 1 hane Burensvik, Dagshög 21-29.5 2016, 1 1k ringmärkt Hasslarps dammar 17.9 2016  
Ärtsångare S. curruca regelbundet häckande
Törnsångare S. communis regelbundet häckande
Trädgårds-
sångare
S. borin regelbundet häckande
Svarthätta S. atricapilla regelbundet häckande
Lundsångare Phylloscopus trochiloides sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Kullen 2.8 1973    
Kungsfågelsångare Ph. proregulus (7) 1 ex N. Häljaröd 28-29.10.1989, 1 ex Häljaröd 1.11 1998, 1 ex Hittarp 13.11 2000, 1 ex Kullens fyr 20.10 2004, 1 ex Kullaberg 13-14.10 2007, 1 ex Sandhamn, Hallands Väderö 10.11 2011, 1 ex Ödåkra 18.10 2017  
Tajgasångare Ph. inornatus Sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Arild 6.10.1974  
Bergstaigasångare Ph. humei(1) 1 ex Kullen 8-9.11 2003  
Bergsångare Ph. bonelli (1) 1 ex Björkeröd 17.5 1992   
Grönsångare Ph. sibilatrix regelbundet häckande
Gransångare Ph. collybita regelbundet häckande
Lövsångare Ph. trochilus regelbundet häckande
Kungsfågel Regulus regulus regelbundet häckande  
Brandkronad kungsfågel R. ignicapilla Fyra konstateradehäckningar, men mörkertalet är numera sannolikt stort: Ängelholms kronoskog 1996, Ängelholms hembygdspark 2006, Allerumsskogen, Helsingborg 2010, 1-2 häckningar Ängelholm-Vegeholm 2013. Första fyndet  1 ex Vallåkra 15.4 1968  
Grå flugsnappare Muscicapa striata regelbundet häckande  
Mindre flugsnappare Ficedula parva sporadiskt häckande, första häckning vid Mölle, Kullaberg 1960  
Halsbands-flugsnappare F. albicollis (9) 1 hane Farhult 7.5 1970, 1 hane Ängelholms stadspark 11.6 1971, 1 hane Himmelstorp 8.6 1974, 1 hane Hovs hallar 22.5 1977, 1 hane Hittarp 24–25.5 och 5.6 1979, 1 hane Farhult 11.5 2008, 1 ad hane Flytermossen, Torekov 10.5 2010, 1 2k hane Björkerödsdammen, Kullaberg 2.5 2012, 1 hane Norra Häljaröd 15.5 2012  
Svartvit flugsnappare F. hypoleuca regelbundet häckande
Skäggmes Panurus biarmicus regelbundet häckande  
Stjärtmes Aegithalos caudatus regelbundet häckande  
Blåmes Cyanistes caeruleus regelbundet häckande  
Talgoxe Parus major regelbundet häckande
Tofsmes Lophophanes cristatus regelbundet häckande  
Svartmes Periparus ater regelbundet häckande  
Talltita P. montanus regelbundet häckande  
Entita Poecile palustris regelbundet häckande  
Nötväcka Sitta europaea regelbundet häckande
Trädkrypare Certhia familiaris regelbundet häckande
Trädgårds-trädkrypare Certhia brachydactyla Första konstaterade häckningen 2016, Pålsjö. (10 fynd t.o.m. 2015) 1 ex Krapperup, Lerhamn 3.4- åtm juni 2004, 1 sj Viken 27.3 2014, 1 sj Skogvaktarbostället, Himmelstorp, Kullaberg 25.4 2014, 1 sj NV Kockenhus 1-3.5 2014, 1 sj Kullagården 20-23.5 2014, 1 hane Pålsjö skog 13.3-8.4 2015, 1 hane Christinelund 22-29.3 2015, 2 ex Gråläge 16.10 och 1 ex 17.10 2015, 1 ex Örby ängar 19.10 2015, 1 ex Pålsjö skog 24.10-2.11 2015, flera fynd både 2016 och 2017 förutom häckningarna.  
Pungmes Remiz pendulinus sporadiskt häckande, första fynden Danhults lergravar, Ingelsträde (bofynd) 28.5.1974, 1 1k Sandön 29.9 1974  
Sommargylling Oriolus oriolus sporadiskt häckande    
Isabella-/turkestan-
törnskata
L. isabellinus/ phoenicuroides (2) 1 1k Rålehamn, Tjällran 19-24.10 2016 och 1 1k Dagshög 26.11-14.12 2016   
Törnskata Lanius collurio regelbundet häckande  
Svartpannad törnskata L. minor (7) 1 ex Hovs hallar 7.6 1969, 1 ex Kullen 19.5 1973, 1 ex Kullen 1.6 1974, 1 ex Kullen 13.6 1976, 1 ex Vejby 6–10.8 1982, 1 ex Rögle gods och Västraby dammar 18–19.5 1997, 1 ad Karlsfält 26.6 2005  
Varfågel L. excubitor  
Rödhuvad törnskata L. senator (1) 1 hane övre Kattvik 10.6 1991    
Nötskrika Garrulus glandarius regelbundet häckande  
Skata Pica pica regelbundet häckande  
Nötkråka Nucifraga caryocatactes regelbundet häckande  
Kaja Corvus monedula regelbundet häckande  
Råka C. frugilegus regelbundet häckande
Kråka C. corone regelbundet häckande  
Korp C. corax regelbundet häckande  
Stare Sturnus vulgaris regelbundet häckande  
Rosenstare Pastor roseus (10) 1 hona Barkåkra maj 1907, 1 1K Ängelholm 2.10 1999, 1 1K Torekov 8.9 2000 och möjligen samma 1 1K Rönnen och Utvälinge 15-17.9 2000, 1 1K Farhult 25.8 och 2.9.2002, 1 1K Sandön 8-11.9 2003, 1 1K Kullens fyr 13-16.10 2005, 1 2K Kullaberg 28.5 2008, 1 1K Kullaberg 1.9 2008, 1 1k Torekovs hamn 28.10-7.11 2012, 1 1k Torekov 28.10-2.11 2014  
Gråsparv Passer domesticus regelbundet häckande
Pilfink Passer montanus regelbundet häckande  
Bofink Fringilla coelebs regelbundet häckande
Bergfink F. montifringilla  
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes regelbundet häckande  
Tallbit Pinicola enucleator    
Domherre Pyrrhula pyrrhula regelbundet häckande  
Rosenfink Carpodacus erythrinus regelbundet häckande, första fyndet 1 ad hane "Hällorna", Munka Ljungby  slutet av maj 1964
Grönfink Chloris chloris regelbundet häckande
Vinterhämpling Linaria flavirostris  
Hämpling L. cannabina regelbundet häckande
Gråsiska Acanthis flammea rasen A. f. cabaret, regelbundet häckande från 1980  
Snösiska - tidigare egen art, numera ras av gråsiska A. f. exilipes sporadiskt uppträdande, första fyndet 3 ex Elineberg, Helsingborg 3.12 1963  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus sporadiskt häckande  
Mindre korsnäbb L. curvirostrasporadiskt häckande  
Bändelkorsnäbb L. leucoptera  
Steglits Carduelis carduelis regelbundet häckande  
Gulhämpling Serinus serinus har troligen häckat, dock ej konstaterat  
Grönsiska Spinus spinus regelbundet häckande  
Lappsparv Calcarius lapponicus  
Snösparv Plectrophenax nivalis  
Tallsparv Emberiza leucocephalos (1) 1 hane Ängelholm 6.1 1963.    
Gulsparv E. citrinella regelbundet häckande
Klippsparv E. cia (1) 1 hane Farhult 21.6 1972    
Ortolansparv E. hortulana regelbunden häckfågel fram till 1960  
Videsparv E. rustica (1) 1 hane Kullen 16.5 2013    
Dvärgsparv E. pusilla(2) 1 ex Ramlösa, Helsingborg februari -4.4 2001, 1 ex Norra Häljaröd 15-29.11 2015   
Sävsparv E. schoeniclus regelbundet häckande
Svarthuvad sparv E. melanocephala(1) 1 hane Kullen 6.6 2013 
Kornsparv Emberiza calandra Tidigare häckfågel, fynd efter 1995: (9) 1 ex Ugglarp, Starby 22.5 1999, 1 ex Rönnen 19.4 2000, 1 ex Höganäs 5.5 2006, 1 str Utvälinge 11.5 2007, 1 ex Kullen 7.4 2009, 1 ex Rönnen 2.5 2009, 1 str NO Domsten 3.5.2015, 1 ex Ranarpsstrand 21-23.1 2016, 1 ex Kullens fyr 24.5 2016  
Observerade arter som gäller förrymda
eller sannolikt förrymda individer

Chileflamingo Phoenicopterus chilensis    
Större flamingo Ph. roseus    
Stripgås Anser indicus  
Snögås A. caerulscens    
Svart svan Cygnus atratus  
Australisk rostand Tadorna tadornoides 1 ex Rönnen 20.10 2002    
Brudand Aix sponsa    
Mandarinand Aix galericulata  
Chilebläsand Anas sibilatrix  
Gulnäbbad kricka Anas flavirostris 1 ex Sandön 20-28.8 1995    
Buffelhuvud Bucephala albeola 1 hane Rössjön 28-29.4 2002  
Rödhöna Alectoris rufa 9 ex Ausås 8-24.1 2016    
Gåsgam Gyps fulvus1 ex Hjärnarp 3-7.7 1973  
Nordlig tofscaracara Caracara cheriwa(2) 1 ex Vegeåns mynning, Klören 10.10.2015 samt en obeständ, Caracara cheriway/plancus, 1 str Ängelholms kronoskog 8.5 2009 troligen samma ex.    
Tatarfalk Falco cherrug(2) 1 ex Kullen 30.9 2001, 1 1K Västra Klappe 30.8 2004   
Mindre maskstenknäck Eophona migratoria(1) 1 hane Farhult 4.7 2005   


För frågor, kompletteringar o.s.v. kontakta Karl-Göran Nilsson, Drivhusvägen 4, 263 58 Strandbaden, tel 042-34 36 38 eller e-post karl_g_nilsson(a)kof.nu

Kontakta KOF